میله هالتر SZ

  • نوار SZ

    نوار SZ

    استاندارد المپیک: طول کل میله حلقه 120 سانتی متر / 47.2 اینچ است، طول میله میانی 84 سانتی متر / 33 اینچ است.قطر آستین 5 سانتی متر / 2 اینچ، این اندازه می تواند با صفحات وزن استاندارد المپیک سازگار باشد.وزن کل تقریباً 10 کیلوگرم است.